۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت
 
مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه
 
 
  • تصویر تمام صفحات شناسنامه

 

  • تصویر کارت ملی پشت و رو

 

  •  عکس ۴×۳ تهیه شده در سال جاری

 

  • تاًئیدیه پرداخت تأئیدیه تحصیلی مدرک متوسطه و پیش دانشگاهی:  ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷـــﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ "ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼـــﯿﻠﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش" ﺑﻪ آدرس  https://emt.medu.ir  ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﮐﺪﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ تصویر فرم ﮐﺪﭘﯿﮕﯿﺮي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« را در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم بارگذاری نمایند و فرم مربوطه را همراه سایر مدارک به آدرس دانشگاه پست نمایند.

 

  • مدارک دبیرستانی مورد قبول با توجه به نوع نظام آموزشی :

 

 

مدارک دانش آموزان نظام آموزش 3-3-6

1

 

اﺻﻞ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ (ﭘﺎﯾﻪ داوزدﻫﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷـــﯽ ﺟﺪﯾﺪ) ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ درج ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك.

 

2

 

اﺻــﻞ ﻣﺪرك و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳــﺎل دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ دوره  ﺑﺎ  ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ درج ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك.

 

3

 

اﺻﻞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن (ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ) ﺑﺎ اﻣﻀــﺎء و ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن ﯾﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

 

4

 

فرم 602(خلاصه سوابق تحصیلی)

 

 

 

مدارک دانش آموزان نظام آموزش سالی واحدی یا ترمی واحدی

1

 

اﺻــﻞ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﯿﺶداﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀـﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺶداﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ درج رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـــﯿﻠﯽ، ﺑﺨﺶ و ﺷـــﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

 

2

 

اﺻـﻞ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي / ﺳـــﺎﻟﯽ واﺣﺪي ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀـــﺎي ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ درج ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك

 

3

 

اﺻــﻞ ﻣﺪرك و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳــﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀــﺎي ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن و ﯾﺎ ﻫﻨﺮﺳــﺘﺎن ﺑﺎ درج ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك

 

4

 

اﺻـــﻞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼـــﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳـــﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي / ﺳﺎﻟﯽ واﺣﺪي (رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴــﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳــﻼﻣﯽ)در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳـــﺎلﻫﺎي 1384 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻣﻀـــﺎء و ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

 

5

 

اﺻﻞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ (رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻨﺮ) از ﺳـــﺎل 1391ﺑﺎ اﻣﻀـــﺎء و ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳـــﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

 

 
 

 مهم: در صورت داشتن گواهی موقت دوره پیش دانشگاهی و متوسطه، این گواهی حتماً دارای مهر آموزش و پرورش محل صدور آن باشد.

 

 

  1.  تصویر کارت پایان خدمت، معافیت و یا اقدام به معافیت تحصیلی (بر اساس دستورالعمل نظام وظیفه ویژه دانشجویان پسر)

 

 

  1.  تصویر فرم تعهد محضری تکمیل شده ویژه دانشجویان شهریه پرداز (بر اساس دستورالعمل دانشجویان شهریه پرداز)

 

 

  1.  تصویر فرم تکمیل شده پایش سلامت ( بر اساس دسورالعمل پایش سلامت )