۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت

دانشجویان موظفند کلیه مدارک درخواستی را حداکثر تا 1399/9/30 به آدرس دانشگاه پست نمایند. مسئولیت ارسال مدارک و پیگیری آن با خود دانشجو می باشد. آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان : ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مرکزی، حوزه معاونت آموزشی، اداره کل آموزش، کدپستی 7619644892 . روی پاکت قید شود مربوط به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

 

 

 

مدارکی که بایستی به آدرس دانشگاه پست گردد  :

 

یک سری تصویر شناسنامه از تمام صفحات 

 

 یک سری تصویر کارت ملی پشت و رو

 

3قطعه عکس ۴×۳ تهیه شده در سال جاری پشت نویس شده

 

برگه تاًئیدیه پرداخت تأئیدیه تحصیلی مدرک متوسطه و پیش دانشگاهی:  ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷـــﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ "ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼـــﯿﻠﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش" ﺑﻪ https://emt.medu.ir آدرس  ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﮐﺪﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ تصویر فرم ﮐﺪﭘﯿﮕﯿﺮي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« را در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم بارگذاری نمایند و فرم مربوطه را همرا سایر مدارک به آدرس دانشگاه پست نمایند

 

  مدارک دبیرستانی مورد قبول با توجه به نوع نظام آموزشی:

 

مدارک دانش آموزان نظام آموزش 3-3-6

1

اﺻﻞ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ (ﭘﺎﯾﻪ داوزدﻫﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷـــﯽ ﺟﺪﯾﺪ) ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ درج ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك.

2

اﺻــﻞ ﻣﺪرك و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳــﺎل دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ دوره  ﺑﺎ  ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ درج ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك.

3

اﺻﻞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن (ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ) ﺑﺎ اﻣﻀــﺎء و ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن ﯾﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

4

فرم 602(خلاصه سوابق تحصیلی)

 

 

 

 

مدارک دانش آموزان نظام آموزش سالی واحدی یا ترمی واحدی

1

اﺻــﻞ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﯿﺶداﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀـﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺶداﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ درج رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـــﯿﻠﯽ، ﺑﺨﺶ و ﺷـــﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

2

اﺻـﻞ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي / ﺳـــﺎﻟﯽ واﺣﺪي ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀـــﺎي ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ درج ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك

3

اﺻــﻞ ﻣﺪرك و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳــﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀــﺎي ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن و ﯾﺎ ﻫﻨﺮﺳــﺘﺎن ﺑﺎ درج ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك

4

اﺻـــﻞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼـــﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳـــﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﻣﯽ واﺣﺪي / ﺳﺎﻟﯽ واﺣﺪي )رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴــﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳــﻼﻣﯽ( در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳـــﺎلﻫﺎي 4831 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻣﻀـــﺎء و ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

5

اﺻﻞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ (رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻨﺮ( از ﺳـــﺎل 1931 ﺑﺎ اﻣﻀـــﺎء و ﻣﻬﺮ دﺑﯿﺮﺳـــﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

 

 

 

 مهم: در صورت داشتن گواهی موقت دوره پیش دانشگاهی و متوسطه، این گواهی حتماً دارای مهر آموزش و پرورش محل صدور آن باشد.

 

 

 در خصوص معافیت تحصیلی ویژه دانشجویان پسر جدیدالورود کنکور سراسری99

  • دانشجویانی که کارت معافیت ( موارد خاص، پزشکی، جانبازی و ... ) یا پایان خدمت دارند، کپی از کارت معافیت یا پایان خدمت خود را به همراه سایر مدارک به آدرس دانشگاه پست نمایند.

 

  • اصل برگه معافیت موقت که از پلیس+10 دریافت نموده اید را همراه سایر مدارک به آدرس دانشگاه پست نمایند.

 

 

  • فرم تکمیل شده پایش سلامت 

 

  • فرم تعهد محضری ( فقط جهت دانشجویان شهریه پرداز)